Masz pytania? Skontaktuj się

ikona dzwoniącego telefonu przedstawiająca wydobywający się z niego dźwięk 52 397 22 00


Uprawnienia i ulgi ważne od 15 czerwca 2022r

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa


Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz rodzaje dokumentów poświadczających te uprawnienia

1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na wszystkie linie:
Ulga samorządowa:
1) dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
2) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek ze zdjęciem;
3) osoby z orzeczeniem ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności (lub całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem w czasie przejazdu z podopiecznym (za opiekuna uważa się osobę, która ukończyła 16 lat i towarzyszy osobie niepełnosprawnej od początku do końca przejazdu) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do
samodzielnej egzystencji) wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem
i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna ze zdjęciem;
4) dzieci i młodzież niepełnosprawną do 16-tego roku życia wraz z pełnoletnim opiekunem w czasie przejazdu z podopiecznym – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna
ze zdjęciem;
5) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia – na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi I stopnia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
6) za zgodą Burmistrza/Wójta na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice dzieci, których drogaz domu do szkoły przekracza:
a) 3 km w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych,
b) 4 km w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.
Uprawnienie nie obowiązuje w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku – na podstawie legitymacji szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN) z adresem zamieszkania w Chojnicach lub na terenie Gminy Chojnice lub legitymacji szkolnej bez wpisanego w niej adresu zamieszkania (wg wzoru MEN i MKiDN) wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu w Chojnicach lub na terenie Gminy Chojnice wydanym przez Urząd Miejski w Chojnicach/Urząd Gminy Chojnice lub legitymacji szkolnej bez wpisanego w niej adresu zamieszkania (wg wzoru MEN i MKiDN) wraz z informacją pisemną o miejscu zamieszkania w Chojnicach lub na terenie Gminy Chojnice wydaną przez szkołę oraz wydanej kontrolki szkolnej;
7) umundurowani funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej w Chojnicach w czasie pełnienia służby – na podstawie legitymacji służbowej;
8) pracownicy MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach oraz osoby wykonujące prace na rzecz MZK w trakcie wykonywania czynności służbowych – na podstawie pisemnej zgody Zarządu.

Ulga państwowa:
1) posłowie i senatorowie RP - na podstawie legitymacji posła lub senatora.
2) uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowiew przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły - na podstawie ważnej legitymacji.
3) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książeczki inwalidy wojennego, wojskowego

2. Uprawnienia do ulgowych przejazdów z ulgą 44% na wszystkie linie:
a) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
b) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowy i policealnych do ukończenia 24 lat – na podstawie legitymacji szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN);
c) emeryci i renciści – na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
d) osoby z orzeczeniem ustalającym umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub całkowitą niezdolność do pracy, dawna II grupa inwalidzka) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o st. niepełnosprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy) wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem;
e) osoby pobierające świadczenie przedemerytalne – na podstawie decyzji o przyznaniu świadczenia wraz z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość;
f) osoby pobierając zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub rentę socjalną – na podstawie decyzji o przyznaniu świadczenia wraz z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość;
g) bezrobotni przy zakupie biletu jednorazowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy – na podstawie decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną wraz z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość.

Ulga państwowa 50%
a) kombatanci i inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie ważnej legitymacji.
b) studenci wszystkich rodzajów studiów - na podstawie legitymacji studenckiej (bez ograniczenia wieku).
c) działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych - na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych


separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa
© 2023 Miejski Zakład Komunikacji. Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: inpero.pl