Masz pytania? Skontaktuj się

ikona dzwoniącego telefonu przedstawiająca wydobywający się z niego dźwięk 52 397 22 00


Przepisy porządkowe

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa


PRZEPISY PORZĄDKOWE W MIEJSKIM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Załącznik do Uchwały Nr XVI/173/04 z dnia 1 marca 2004r. oraz Uchwały Nr XXVIII/267/04 z dnia 20 grudnia 2004r.  oraz Uchwały Nr XX/247/248/08 z dnia 25 sierpnia 2008r oraz Uchwały Nr XV/175/11 z dnia 19 grudnia 2011r Rady Miejskiej w Chojnicach

 

 1. Przepisy porządkowe określają warunki obsługi pasażerów wykonywanej taborem autobusowym przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
 2. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób w zakresie regularnej komunikacji miejskiej.

Do przestrzegania niniejszych przepisów obowiązani są:

 • pasażerowie korzystający z przewozu autobusami;
 • kierowca autobusu;
 • personel kontroli ruchu i biletów

I PRZEPISY OGÓLNE
§ 1


Zakres świadczonych usług

 1. MZK Sp. z o.o. Chojnice prowadzi przewóz osób i rzeczy wg zasad określonych niniejszymi przepisami. Przewóz odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji miejskiej wg rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.
 2. Zawarcie umowy przewozu w regularnej komunikacji miejskiej przez podróżnych następuje z chwilą zajęcia miejsca w autobusie. Realizacjia umowy przewozu polega na nabyciu i skasowaniu biletu przez pasażera lub udokumentowaniu przysługujących mu uprawnień do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, a ze strony przewoźnikana wykonaniu zaplanowanego, zgodnie z rozkładem jazdy przewozu.
 3. Rozpoczęcie przejazdu następuje z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
 4. Zakład komunikacyjny nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.


§ 2
Przystanki

 1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysiadanie poza przystankami.
 2. Pasażerowie korzystający z przystanku "na żądanie" obowiązani są w sposób widoczny uprzedzić o tym zamiarze prowadzącego pojazd.
 3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 4. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności, o których mowa w powyższym punkcie obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.
 5. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.
 6. Kierowca zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego pasażera sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego

§ 3
Taryfa

 1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez przewoźnika taryfa.
 2. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualną taryfę opłat i zapewnia zainteresowanym wgląd do obowiązujących przepisów przewozowych.
 3. Przejazdy autobusami komunikacji miejskiej odbywają się na podstawie ważnych biletów jednorazowych, całodobowych oraz biletów miesięcznych i karnetów. Nie dotyczy to osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych.
 4. Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu od momentu jego skasowania w kasowniku.
 5. Bilety na przejazd nabywa się w punktach sprzedaży.
 6. Jedną z form rozprowadzania biletów przez MZK Sp. z o.o. Chojnice jest sprzedaż biletów przez kierowców autobusów za dodatkową opłatą

§ 4
 

 1. Uwagi i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelu kontroli ruchu i biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
 2. Kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów obowiązani są do udzielania, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności, co do godzin odjazdu autobusu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, itp. Informacje udziela także dyspozytor MZK Sp. z o.o. Chojnice tel. 39-722-00.
 3. W każdym autobusie powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności zakładu komunikacyjnego.

§ 5

 1. Znalazca rzeczy pozostawionych w autobusie powinien je przekazać kierowcy autobusu.
 2. Informacji o rzeczach znalezionych udziela Dyspozytor MZK Sp. z o.o. Chojnice ul. Angowicka 53 tel. 39-722-00.


II PRZEWÓZ OSÓB
§ 6


Zakład komunikacyjny obowiązany jest umieścić w autobusach informację o taryfie przewozowej, uprawnieniach osób do opłaty ulgowej, bezpłatnych przewozów oraz wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.


§ 7

 1. W autobusach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
 • dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy również kobiet ciężarnych);
 • dla inwalidów.
 1. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone jak w ust.1 obowiązany jest zwolnić miejsce w razie zgłoszenia się na nie innej osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.


§ 8

 1. Z autobusu można usunąć osoby:
 • nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu;
 • wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem;
 • które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zjechać z trasy przejazdu do najbiższej komendy Powiatowej Policji lub siedziby Straży Miejskiej.

§ 9

 1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu
 2. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
 3. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 4. Zabrania się w autobusach:
 • otwierania drzwi autobusu podczas jazdy;
 • dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymywania autobusu;
 • wsiadania do autobusu po sygnale odjazdu;
 • palenia tytoniu;
 • zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia;
 • wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy;
 • spożywania artykułów żywnościowych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.) ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza autobusu;
 • wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach;
 • grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie;
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju;
 • wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia;
 • wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych

§ 10
 

 1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusach, a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu i biletów obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.
 2. Pasażer odpowiada wobec zakładu komunikacyjnego za szkody w autobusie, powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia, z jego winy.
 3. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.
 4. Pasażerowi, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu, natomiast pokrywa on koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.

§ 11


Bilety jednorazowe

 1. Zasady ogólne dotyczące biletów.

- Na liniach obsługiwanych przez MZK Sp. z o.o. Chojnice ważne są tylko bilety z nadrukiem: Komunikacja Miejska MZK Sp. z o.o. Chojnice.
- Każdy pasażer jest zobowiązany do posiadania oddzielnego biletu.
- Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi.
- W razie utraty biletu pasażer traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.

 1. Kasowanie biletów.

- Bilety należy kasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu, również bilety zakupione u kierowcy.
- Skasowane bilety należy zachować do kontroli.

 1. Ważność biletów.

Ważność biletu określa wydruk z kasownika na bilecie.
- wydruk z kasownika elektronicznego określa numer boczny pojazdu, datę oraz czas skasowania biletu;
- wydruk z kasownika mechanicznego określa datę oraz numer kursu.
- w razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy, na podstawie tego biletu, następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym podstawionym przez MZK Sp. z o.o. Chojnice.
- bilet miesięczny nie podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz nie posiadający wpisu określającego trasę danej linii jest nieważny - do dokonania w/w zapisów zobowiązany jest posiadacz biletu.
Bilet całodobowy ważny jest w dniu jego skasowania (podstawą ważności jest data).


§ 12


Kontrola biletowa.

 1. Kontrolę biletową w autobusach komunikacji miejskiej przeprowadza MZK Sp. z o.o. Chojnice lub inna firma na zlecenie MZK Sp. z o.o. Chojnice.
 2. Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu są służby nadzoru ruchu MZK Sp. z o.o. Chojnice oraz kontrolerzy, posiadający na widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym, pracujący w zespołach przynajmniej dwuosobowych.
 3. W razie stwierdzenia przez kontrolera braku ważnego biletu na przejazd lub przewóz bagażu, braku dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej, podanej w taryfie opłat.
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, w celu dochodzenia roszczenia. W razie odmowy okazania dokumentu przez pasażera, kontroler wykonujący swoje czynności służbowe ma prawo skorzystać z pomocy służb Straży Miejskiej lub Policji.
 5. Kontrola biletowa poprzedzona jest uprzednim głośnym ogłoszeniem kontroli i zablokowaniu kasowników przez prowadzącego pojazd.
 6. Kontrola ważności biletów jednorazowych przeznaczonych do kasowania, polega na porównaniu wydruku kontrolnego dokonanego przed zablokowaniem kasownika z wydrukiem kasownika na bilecie pasażera.
 7. Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe oględziny biletu.
 8. Bilety jednorazowe, miesięczne lub karnety, które są nieczytelne, zniszczone, nieważne i, co do których istnieje podejrzenie fałszerstwa, kontroler zatrzymuje za pokwitowaniem.
 9. Kontroler ma prawo żądać dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, któremu zatrzymuje bilet.
 10. Kontrolerzy zobowiązani są do udzielania pasażerom informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym: taryf, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych MZK Sp. z o.o. Chojnice.


III. PRZEWÓZ BAGAŻU
§ 13

 1. Przewóz bezpłatny bagażu.

Nie podlegają opłacie za przewóz:
- przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające rozmiarów 60x40x20 cm;
- małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach, np. psy, koty, ptaki;
- wszelkiego rodzaju wózki dziecięce z dzieckiem do lat dwóch. W czasie przewozu dziecko powinno być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka;
- wózki inwalidzkie, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

 1. Odpłatny przewóz bagażu.

Za odpłatnością, jak przy przewozie osób, ale bez stosowania opłat ulgowych, można przewozić:
- psy duże pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy;
- bagaż przekraczający wymiary podane w ust. 1;
- wózki bez dziecka.

 1. W pojazdach nie wolno przewozić:

- bagażu i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia;
- przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd.
- przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.
- bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dlaprzewożonych osób.
- rowerów, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np. znaczna ilość pasażerów.
Za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt odpowiada pasażer;


IV. OPŁATY DODATKOWE
§ 14

 

 1. Za przewóz bagażu ręcznego o wymiarach większych niż 60x40x20 cm, zwierząt oraz wózków dziecięcych (z wyjątkiem wózków z dzieckiem do 2 lat) opłata jest równa cenie biletu normalnego na danej linii.
 2. Za przejazd bez ważnego biletu - jako 50-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich.
 3. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - jako 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich.
 4. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do autobusu:

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przedwiduje opłaty - bez biletu.
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków - jako 20-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich.

 1. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzyamnia lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - jako 150-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich.
 2. Ustala się opłatę manipulacyjną uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrostem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10% opłat wymienionych w pkt. 2-3.


§ 15
 

 1. Uprawniani do przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach:

Ulga państwowa
- posłowie i senatorowie RP;
- uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowiew przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły
- inwalidzi wojenni i wojskowi;
- opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczxonym do I grupy inwalidzctwa (lub z orzeczeniem o znaczynym stopniu niepełnosprawności).
Ulga samorządowa
- dzieci do lat 4;
- osoby, które ukończyły 70 rok życia;
- osoby z orzeczeniem ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności (lub całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem w czasie przejazdu z podopiecznym. Za opiekuna uważa się osobę, która ukończyła 16 lat i towarzyszy osobie niepełnosprawnej odpoczątku do końca przejazdu;
- dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16-tego roku życia wraz z pełnoletnim opiekunem w czasie przejazdu z podopiecznym;
- krwiodawcy na terenie miasta, którzy oddali minimum 20 litrów krwi (czynni);
- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie wraz z opiekunem, jeżeli droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3km;
- dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:
+ 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
+ 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum

 1. Uprawnieni do przejazdów ulgowych na wszystkich liniach:

Ulga państwowa 50%
- kombatanci i inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- studenci wszystkich rodzajów studiów.
Ulga samorządowa 44%
- dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych-publicznych i niepublicznych do ukończenia 24 lat;
- emeryci i renciści;
- osoby z orzeczeniem ustalającym umiarkowanym stopień niepełnosprawności (lub całkowitą niezdolność do pracy, dawna II grupa inwalidzka;
- osoby pobierające świadczenie przedemerytalne
- osoby pobierając zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub rentę socjalną
- bezrobotni przy zakupie biletu jednorazowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;


V POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 16

 

 1. Odwołania i wyjaśnienia w sprawach związanych z kontrolą biletów rozpatruje Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach ul. Angowicka 53 lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Prezes MZK Sp. z o.o. Chojnice. lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień roboczy w godzinach 9:00 do15:00.
 3. Skargi i wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu komunikacyjnego mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach 89-600 Chojnice ul. Angowicka 53 tel. 052 39-722-00.
 4. Informacje dotyczące zakładu komunikacyjnego wraz z rozkładem jazdy, przepisami porządkowymi, cenami za usługi, itp. można otrzymać pod telefonem 052 39-722-00.

 

REGULAMIN POSTEPOWANIA KONTROLERÓW W CZASIE KONTROLI OSÓBI. KONTROLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.


Kontroler w czasie kontroli osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do:

 • taktownego i życzliwego zachowania wobec osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
 • sprawdzania uprawnień pasażerów i ich opiekunów do przejazdu środkami komunikacji miejskiej
 • udzielania w razie konieczności pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu osoby niepełnosprawnej z pojazdu jeżeli zajdzie taka potrzeba
 • odstąpienia od czynności wyjaśniających przy braku dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnego przejazdu w przypadku widocznych oznak niepełnosprawności.

Kierowca

 • może odmówić dokonania przewozu w razie niemożliwości zapewnienia zakotwiczenia wózka
 • jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności w czasie przewozu osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie prędkości do warunków drogowych, liczby pasażerów w autobusie

Osoba niepełnosprawna

 • ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu
 • osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa, zobowiązana jest podróżować z osobą towarzyszącą (opiekun musi mieć ukończone 16 lat)
 • osoba niepełnosprawna ma prawo do przewozu bagażu bez dodatkowej opłaty, jeżeli wymiary bagażu nie przekraczają rozmiarów 20x40x60 cm., bagażu większych rozmiarów, ale mieszczących się w pojeździe bez utrudnień korzystania przez innych pasażerów i bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, który może być przewożony za opłatą przewidzianą w taryfie. Narzędzia i przyrządy rehabilitacyjne nieutrudniające przewóz z zachowaniem bezpieczeństwa nie podlegają opłacie


II. KONTROLA OSÓB NIELETNICH


Nieletnim jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.

 • kontroler, który stwierdzi u nieletniego brak ważnego biletu na przejazd nakłada obligatoryjnie opłatę dodatkową kredytową
 • dane nieletniego kontroler spisuje na podstawie legitymacji szkolnej, lub z danych wynikających w zeszycie szkolnym
 • w czasie kontroli nieletniego należy nieletniemu zapewnić komfort psychiczny, postępując ostrożnie, taktownie
 • kontroler zobowiązany jest w sposób taktowny poinformować nieletniego o przyczynie nałożenia kary z jednoczesną informacją o powiadomieniu opiekunów nieletnich
 • kontroler po wypisaniu opłaty dodatkowej nieletnich w przypadku naruszenia regulaminu przewoźnika ma obowiązek wręczyć nieletniemu związaną z tym dokumentację
 • w przypadku, kiedy nieletni nie posiada dokumentacji potwierdzającej jego wiek, a jego wygląd budzi zastrzeżenia, co do jego niepełnoletności (wzrost, wygląd itp.) można potraktować go jako osobę pełnoletnią. W takim przypadku na dokumencie opłaty dodatkowej należy dopisać z wyglądu osobna pełnoletnia, „brak dokumentacji potwierdzającej wiek”
 • kontroler nie ma prawa nakłaniać nieletniego do określonego zachowania się, i nie może mu składać żadnych propozycji w tym zakresie
 • kontroler nie może przyjąć od nieletniego pieniędzy, nawet jeśli ten proponuje zapłatę za nałożoną opłatę dodatkową
 • w przypadku kontroli nieletniego i stwierdzeniu naruszenia Regulaminu Przewoźnika w godzinach wieczornych kontroler winien skontaktować się z opiekunem prawnym nieletniego (jeżeli istnieje taka możliwość telefon), celem powiadomienia o zaistniałej sytuacji lub odstąpić od kontroli
 • w przypadku ucieczki nieletniego podczas kontroli, należy kontrolę przerwać. Zabrania się pościgu za uciekającym nieletnim
 • w przypadku, gdy kontrolerzy stwierdzą, że nieletni w czasie kontroli jest pod wpływem alkoholu lub w stanie wskazującym na jego spożycie, bądź pod wpływem innego środka odurzającego (wskazuje na to zachowanie nieletniego), kontroler ma obowiązek powiadomić policję lub straż miejską, nie przerywając jazdy
 • w sytuacjach nie opisanych w niniejszym Regulaminie należy kierować się zawsze dobrem nieletniego.

Ponadto:

 • kontroler wykonując czynności kontroli biletowej, wyjaśniające brak biletu lub ustalające dane osoby kontrolowanej jest zobowiązany umożliwić wyjście pasażera z autobusu na jego przystanku docelowym
 • zabrania się przewozu na policję osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i nieletnich
 • w każdej sytuacji nie wynikającej z treści obowiązujących przepisów prawa i regulaminów należy kierować się dobrem pasażera
 • w przypadku zaniedbań merytorycznych w zakresie kontroli, prawnych lub etycznych kontrolera, uznawane będą racje pasażera
 • pozostałe zasady kontroli biletowej określa § 12 Przepisów Porządkowych w Miejskim Transporcie Zbiorowym.

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa
© 2021 Miejski Zakład Komunikacji. Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: inpero.pl