Masz pytania? Skontaktuj się

ikona dzwoniącego telefonu przedstawiająca wydobywający się z niego dźwięk 52 397 22 00


Przepisy porządkowe

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa


PRZEPISY PORZĄDKOWE W MIEJSKIM TRANSPORCIE ZBIOROWYMRozdział 1.
Przepisy ogólne


§ 1.


1. Przepisy porządkowe określają warunki obsługi pasażerów wykonywanej taborem autobusowym przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach (dalej MZK Sp. z o.o. Chojnice).
2. Przepisy porządkowe stosuje się do zarobkowego przewozu osób w zakresie regularnej komunikacji miejskiej.
3. Do przestrzegania niniejszych przepisów obowiązani są:
1) pasażerowie korzystający z przewozu autobusami;
2) kierowca autobusu;
3) personel kontroli ruchu i dokumentów przewozu.

§ 2.

Przez określenie:
1) „rejestracja wejścia” należy rozumieć czynność wykonywaną przez pasażera po wejściu pasażera do autobusu polegającą na niezwłocznym zbliżeniu nośnika identyfikacji do walidatora umieszczonego w pojeździe albo dokonanie rejestracji podróży w aplikacji mobilnej Systemu FALA albo innego sprzedawcy usług transportowych, która jest powiązana z Systemem FALA;
2) „rejestracja wyjścia” należy rozumieć czynność wykonywaną przez pasażera polegającą na zbliżeniu nośnika identyfikacji do walidatora umieszczonego w pojeździe, wykonywaną nie wcześniej niż przed wyruszeniem pojazdu z przedostatniego przystanku przed przystankiem, na którym pasażer będzie wysiadał
i nie później niż w chwili opuszczania pojazdu;
3) „nośnik identyfikacji” należy rozumieć urządzenie, aplikację zainstalowaną w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przenośnym albo inny obiekt służący do potwierdzenia możliwości realizacji przewozu, w Systemie centralnym FALA, obejmujący w szczególności:
a) bilet papierowy z kodem QR,
b) telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne (np. tablet) z zainstalowaną aplikacją Systemu FALA,
c) telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne (np. tablet) z zainstalowaną aplikacją innego
sprzedawcy usług transportowych,
d) telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne (np. tablet) z zainstalowaną aplikacją, wyposażone
w technologię NFC,
e) nośnik NFC zgodny ze standardem ISO/IEC114443,
f) kartę płatniczą zbliżeniową (EMV);
4) System FALA (nazwa handlowa PZUM - Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności) to ujednolicony system płatności za transport publiczny w regionalnym transporcie kolejowym na obszarze Województwa Pomorskiego oraz na stacji Elbląg oraz przystankach Gronowo Elbląskie i Fiszewo w woj. warmińskomazurskim, a także na stacji Biały Bór w woj. zachodniopomorskim, jak również w systemach komunikacji miejskiej organizowanych m.in. przez Gminę Miejską Chojnice.

§ 3.

Zakres świadczonych usług:
1) MZK Sp. z o.o. Chojnice prowadzi przewóz osób i rzeczy wg zasad określonych niniejszymi przepisami.
Przewóz odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji miejskiej wg rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej;
2) Zawarcie umowy przewozu w regularnej komunikacji miejskiej przez podróżnych następuje z chwilą:
a) zajęcia miejsca w autobusie,
b) w przypadku pasażera korzystającego z Systemu FALA dokonania skutecznej rejestracji wejścia do pojazdu;
3) Realizacja umowy przewozu polega na:
a) nabyciu i skasowaniu biletu przez pasażera,
b) rejestracji wejścia i rejestracji wyjścia przez pasażera korzystającego z Systemu FALA,
c) udokumentowaniu przysługujących mu uprawnień do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, a ze strony przewoźnika – na wykonaniu zaplanowanego, zgodnego z rozkładem jazdy przewozu;
4) Rozpoczęcie przejazdu następuje z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu;
5) MZK Sp. z o.o. Chojnice nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

§ 4.

Przystanki:
1) Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysiadanie poza przystankami;
2) Pasażerowie korzystający z przystanku „na żądanie” obowiązani są uprzedzić o tym zamiarze prowadzącego pojazd poprzez użycie przycisku „STOP”;
3) Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe;
4) Kierowca autobusu po zakończeniu czynności, o których mowa w powyższym punkcie obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe;
5) Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy;
6) Kierowca zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego pasażera sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.

§ 5.

Taryfa:
1) Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez przewoźnika taryfa;
2) Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualną taryfę opłat i zapewnia zainteresowanym wgląd do obowiązujących przepisów przewozowych;
3) Przejazdy autobusami komunikacji miejskiej odbywają się na podstawie ważnych biletów jednorazowych, biletów miesięcznych, karnetów lub dokumentów przewozu Systemu FALA wytworzonych w chwili skutecznej rejestracji wejścia. Nie dotyczy to osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych;
4) Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu od momentu jego skasowania w kasowniku;
5) Bilety na przejazd nabywa się w punktach sprzedaży;
6) Jedną z form rozprowadzania biletów przez MZK Sp. z o.o. Chojnice jest sprzedaż biletów przez kierowców autobusów za dodatkową opłatą;
7) Zasady korzystania z Systemu FALA określa Regulamin Systemu FALA.

§ 6.

1. Uwagi i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelu kontroli ruchu i dokumentów przewozu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
2. Dyspozytor, personel kontroli ruchu i dokumentów przewozu obowiązani są do udzielania, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności, co do godzin odjazdu autobusu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, itp.
3. W każdym autobusie powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności MZK Sp. z o.o. Chojnice.
 

§ 7.

1. Znalazca rzeczy pozostawionych w autobusie powinien je przekazać kierowcy autobusu.
2. Informacji o rzeczach znalezionych udziela Dyspozytor MZK Sp. z o.o. Chojnice w siedzibie spółki przy ul. Angowickiej 53 lub pod nr tel. 523972200.


Rozdział 2.
Przewóz osób

§ 8.

MZK Sp. z o.o. Chojnice obowiązana jest umieścić w autobusach informację o taryfie przewozowej, uprawnieniach osób do opłaty ulgowej, bezpłatnych przewozów oraz wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu.
 

§ 9.

1. W autobusach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
1) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy również kobiet ciężarnych);
2) dla inwalidów.
2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone jak w ust.1 obowiązany jest zwolnić miejsce w razie zgłoszenia się na nie innej osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.


§ 10.

1. Z autobusu można usunąć osoby:
1) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu;
2) odmawiające uiszczenia opłaty za przejazd;
3) wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem;
4) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zjechać z trasy przejazdu do najbliższej Komendy Powiatowej Policji lub siedziby Straży Miejskiej.


§ 11.

1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.
2. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
3. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
4. Zabrania się w autobusach:
1) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy;
2) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymywania autobusu;
3) wsiadania do autobusu po sygnale odjazdu;
4) palenia tytoniu;
5) zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia;
6) wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy;
7) spożywania artykułów żywnościowych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.) ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza autobusu;
8) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach;
9) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie;
10) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju;
11) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia;
12) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.


§ 12.

1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusach, a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu i dokumentów przewozu obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.
2. Pasażer odpowiada wobec MZK Sp. z o.o. Chojnice za szkody w autobusie, powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia, z jego winy.
3. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i dokumentów przewozu mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.
4. Pasażerowi, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje zwrot należności za przewóz, natomiast pokrywa on koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.


§ 13.

Bilety jednorazowe:
1) Zasady ogólne dotyczące biletów:
a) Na liniach obsługiwanych przez MZK Sp. z o.o. Chojnice ważne są tylko bilety z nadrukiem MZK Sp. z o.o. Chojnice,
b) Każdy pasażer jest zobowiązany do posiadania oddzielnego biletu przy sobie w autobusie,
c) Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi,
d) W razie utraty biletu pasażer traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie.
Wtórników biletów utraconych nie wydaje się;
2) Kasowanie biletów:
a) Bilety należy kasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu, również bilety zakupione u kierowcy,
b) Skasowane bilety należy zachować do kontroli;
3) Ważność biletów. Ważność biletu określa wydruk z kasownika na bilecie:
a) wydruk z kasownika elektronicznego określa numer boczny pojazdu, datę oraz czas skasowania biletu,
b) w razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy, na podstawie tego biletu, następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym podstawionym przez MZK Sp. z o.o. Chojnice,
c) bilet miesięczny niepodpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz nieposiadający wpisu określającego trasę danej linii jest nieważny - do dokonania w/w zapisów zobowiązany jest posiadacz biletu.


§ 14.

Kontrola dokumentów przewozu:
1) Kontrolę dokumentów przewozu w autobusach komunikacji miejskiej przeprowadza MZK Sp. z o.o. Chojnice lub inna firma na zlecenie MZK Sp. z o.o. Chojnice;
2) Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu są służby nadzoru ruchu MZK Sp. z o.o. Chojnice oraz kontrolerzy, posiadający na widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym;
3) W razie stwierdzenia przez kontrolera braku ważnego dokumentu przewozu na przejazd lub przewóz bagażu, braku dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej, podanej w taryfie opłat;
4) W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, w celu dochodzenia roszczenia. W razie odmowy okazania dokumentu przez pasażera, kontroler wykonujący swoje czynności służbowe ma prawo skorzystać
z pomocy Straży Miejskiej lub Policji;
5) Kontrola dokumentów przewozu poprzedzona jest uprzednim głośnym ogłoszeniem kontroli i zablokowaniem kasowników oraz wyłączeniem możliwości rejestracji wejścia przez prowadzącego pojazd;
6) Kontrola ważności biletów jednorazowych przeznaczonych do kasowania, polega na porównaniu wydruku kontrolnego dokonanego z kasownika z wydrukiem kasownika na bilecie pasażera;
7) Kontrola ważności dokumentu przewozu wytworzonego w Systemie FALA, polega na zbliżeniu nośnika identyfikacji do czytnika kontrolnego;
8) Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe oględziny biletu;
9) Bilety jednorazowe, miesięczne lub karnety, które są nieczytelne, zniszczone, nieważne i, co do których istnieje podejrzenie fałszerstwa, kontroler zatrzymuje;
10) Kontroler ma prawo żądać dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, któremu zatrzymuje bilet albo, który nie dokonał rejestracji wejścia;
11) Kontrolerzy zobowiązani są do udzielania pasażerom informacji dotyczących taryf, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych MZK Sp. z o.o. Chojnice.
 

Rozdział 3.
Przewóz bagażu

§ 15.

1. Przewóz bezpłatny bagażu. Nie podlegają opłacie za przewóz:
1) przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające rozmiarów 60x40x20 cm;
2) wszelkiego rodzaju wózki dziecięce z dzieckiem do lat dwóch. W czasie przewozu dziecko powinno być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka;
3) wózki inwalidzkie, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
2. Odpłatny przewóz bagażu. Za odpłatnością, jak przy przewozie osób, ale bez stosowania opłat ulgowych, można przewozić:
1) psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy;
2) bagaż przekraczający wymiary podane w ust. 1;
3) wózki bez dziecka.
3. W pojazdach nie wolno przewozić:
1) bagażu i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia;
2) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd;
3) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych;
4) bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób;
5) rowerów, hulajnóg elektrycznych.
4. Za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt odpowiada pasażer.


Rozdział 4.
Postanowienie końcowe
§ 16.

1. Prezes MZK Sp. z o.o. Chojnice w porozumieniu z Gminą Miejską Chojnice wprowadzić może jednodniowe ulgi do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów dla wybranych grup lub wszystkich pasażerów w ustalone dni (np. bezpłatny przejazd na Europejski Dzień Bez Samochodu bezpłatny przejazd dla dzieci na Dzień Dziecka, święta związane z MZK Sp. z o.o. Chojnice). Informacje te będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mzkchojnice.pl.
2. Reklamacje w sprawach związanych z nienależytym wykonaniem umowy przewozu oraz gdy pasażer nie zgadza się z treścią skierowanego do niego wezwania do zapłaty, wynikającego z tej umowy, rozpatruje Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach ul. Angowicka 53 lub osoba przez niego upoważniona. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują odrębne przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8).
3. Prezes MZK Sp. z o.o. Chojnice lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością MZK Sp. z o.o. w Chojnicach w każdy dzień roboczy w godzinach 9:00 do 13:00.
4. Skargi i wnioski w sprawach związanych z działalnością MZK Sp. z o.o. w Chojnicach mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach 89-600 Chojnice ul. Angowicka 53 tel. 5239-722-00 lub na adres e-mail mzk@mzkchojnice.pl.
5. Informacje dotyczące przewozów wykonywanych przez MZK Sp. z o.o. w Chojnicach wraz z rozkładem jazdy, przepisami porządkowymi, cenami za usługi, itp. można otrzymać pod telefonem 5239-722-00 lub na stronie internetowej www.mzkchojnice.pl.
 

 

 

 


separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa
© 2023 Miejski Zakład Komunikacji. Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: inpero.pl